Menu
Home

Dôležitý oznam (kariéra)

POZOR UPOZORNENIE PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE NA PRACOVNÉ POZÍCIE V NEMOCNICI!!!

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé pracovné pozície nájdete v sekcii "Kariéra" 

O nemocnici

Nemocnice s poliklinikami, n. o. Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, boli  založené zakladacou listinou dňa 21. januára 2010.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5. februára 2010, kedy Obvodný úrad v Nitre Odbor všeobecnej a vnútornej správy a živnostenského podnikania rozhodol o registrácii Nemocnice s poliklinikami, n. o. pod číslom VVS/NO-7/2010  s prideleným IČO: 457 32 205. Svoju činnosť Nemocnice s poliklinikami, n. o.  začala vykonávať dňa 1. marca 2010 na základe rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. NI.: CS 1568/2010, ktorý týmto dňom povolil prevádzkovať zdravotnícke zariadenie - všeobecnú nemocnicu:

miesto prevádzkovania : SNP č. 19, 934 01 Levice

 


Predmetom činnosti nemocnice je poskytovanie:

• ústavnej a ambulantnej  diagnostickej a liečebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti

• jednodňovej zdravotnej starostlivosti

• lekárenskej starostlivosti

• služieb v oblasti spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

• dopravnej zdravotnej služby

pacientom žijúcim v určenom spádovom území, prípadne i  mimo neho.


Naším cieľom do budúcnosti je urobiť pre pacientov všetko, čo je medicínsky a ľudsky možné a pre navrátenie podlomeného zdravia nutné. Chceme dosiahnuť maximálnu  spokojnosť našich pacientov a ich príbuzných  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Keďže kľúčovým predpokladom na dosahovanie kvalitných služieb sú zamestnanci, naša nemocnica sa orientuje aj  na uspokojovanie ich potrieb, investujeme do ďalšieho vzdelávania pracovníkov, do nových diagnostických a liečebných metód a do zlepšenia nemocničného prostredia. 

Dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov prostredníctvom riadenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa stalo strategickou orientáciou našej nemocnice. Veríme, že k naplneniu tohto cieľa prispeje každý pracovník našej nemocnice.

 

 

 

 

 

 

 

Zmluvní sponzori

CORA geo H2F RGB

Go to top