Menu
HomeHistória nemocniceZ našej histórie

Z našej histórie


História nemocnice v Leviciach siaha až do 18. storočia, kedy bol založený chudobinec s 10 posteľami. Neskôr bol prestavaný na príkaz Uhorského kráľovského miestodržiteľstva na vojenskú nemocnicu, kde boli umiestnení ranení z bitky pri Tekovských Lužanoch.


V 19. storočí na návrh liečebného spolku Tekovskej župy na čele so župným lekárom Dr.Františkom Brachom navrhli založiť obrazok1župnú nemocnicu, druhú v župe a ôsmu na Slovensku. Túto myšlienku podporilo aj predsedníctvo župy a prispelo do finančného fondu zbierky založenej na výstavbu novej nemocnice. Jej výstavba trvala od roku 1878 do roku 1885, postavili ju z peňažných darov za 30 000 zlatých a jej prvým riaditeľom sa stal MUDr. Márius Karafiath. V nemocnici pracovali sestry z rehole vincentiek. Začiatkom 20. storočia pribudol k hlavnej nemocničnej budove Ústav chorých na tuberkulózu a infekčná nemocnica.

Vznikom Československej republiky sa začala nová éra v histórii župnej nemocnice v Leviciach. V roku 1926 sa stal riaditeľom nemocnice MUDr. Jaroslav Vidlička, ktorý vytvoril samostatné chirurgické oddelenie a stal sa jeho primárom. Za jeho pôsobenia boli vystavané mnohé oddelenia ako interné a chirurgické, prosektúra, balneologické oddelenie a vodoliečba, kancelárie aj byty rádových sestier.

V roku 1928 bola nemocnica premenovaná na Krajinskú verejnú nemocnicu. Ďalej pokračovalo rozširovanie nemocniceobrazok2 výstavbou infekčného pavilónu, administratívnej budovy a márnice, ako aj obytnou budovou pre zamestnancov, na jej streche bol umiestnený rezervoár pre centrálny vodovod. Po ukončení stavebných prác bol upravený nemocničný park, ktorý budil dojem botanickej záhrady. Kapacita postelí sa zvýšila na 160 a levická nemocnica sa zaradila medzi väčšie nemocnice. Počet pacientov aj operácií sa zvyšoval a keďže stav nemocnice bol neudržateľný, Krajinský úrad v Bratislave rozhodol v roku 1932 o výstavbe nového chirurgického pavilónu a rozšírení interného oddelenia, tým sa v roku 1935 kapacita postelí rozšírila na 300 lôžok, nemocnica bola vybavená novými modernými prístrojmi a zaradila sa medzi najmodernejšie zariadenia, vyhovujúce všetkým náročným lekárskym a zdravotníckym požiadavkám.

V roku 1938 po Viedenskej arbitráži sa Levice stali súčasťou Maďarska a nemocnica bola premenovaná na Maďarskú kráľovskú štátnu nemocnicu, prikročilo sa k evakuácii nemocničného zariadenia do Zvolena, mnohí zamestnanci nemocnice sa presťahovali na územie Slovenska. Maďarská armáda si v starej budove zriadila vojenskú nemocnicu s vlastným ošetrujúcim personálom, ostatné časti nemocnice slúžili obyvateľom. Počas 2. svetovej vojny sa Levice dostali do frontovej línie, nemocnica bola evakuovaná do Šiah a v priestoroch nemocnice bola zriadená poľná nemocnica.

Po oslobodení Levíc v roku 1945 rozvoj nemocnice a zdravotníctva úzko súvisel so spoločenskými premenami povojnového obdobia. Okres mal v tom čase približne 48 000 obyvateľov a veľmi zlé zdravotnícke pomery, časté boli epidemické choroby ako dizentéria, brušný týfus, záškrt, šarlach, bola vysoká úmrtnosť. Zriadilo sa infekčné oddelenie, oddelenie pre tuberkulózne a pohlavné choroby. K chirurgickému a internému oddeleniu pribudli postupne nové, otvorilo sa detské, gynekologicko-pôrodnícke, očné, ušno-nosovo-krčné. V roku 1949 výmerom Povereníctva zdravotníctva nemocnica dostala názov Štátna okresná nemocnica. Na sklonku roku 1950 sa pripravovala reorganizácia zdravotníckych služieb vo všetkých zdravotníckych zariadeniach v okrese a vznikom OÚNZ začalo byť zdravotníctvo organizované. Postupným odchodom rádových sestier ošetrovateľské práce prevzali novovyškolené ošetrovateľky.

Nemocnica sa postupne rozširuje o ďalšie oddelenia, v roku 1952 vzniká rádiologické oddelenie, v roku 1954 transfúzna stanica a prvé laboratórium na internom oddelení, začalo sa s výstavbou anestéziologicko-resuscitačného oddelenia a otvorilo sa aj neurologické oddelenie.

V 80.-tych rokoch sa nemocnica ďalej rozširovala výstavbou novej polikliniky a interného a gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu, zdravotnícke služby sa skvalitňovali rekonštrukciou starých budov a vybavovaním jednotlivých oddelení modernými diagnostickými a liečebnými prístrojmi. Úroveň poskytovaných zdravotníckych služieb sa podstatne zvýšila.

Veľkým zlomom pre skvalitnenie diagnostiky a následnej terapie bolo otvorenie CT pracoviska dňa 1. marca 1995.

nemocnica-levice sRok 1989 nastolil nové úlohy v prevratných podmienkach nových politicko-spoločenských premien, nastali podstatné zmeny v zložitom procese trhovej ekonomiky. V zdravotníctve dochádza k reforme, mení sa štruktúra riadenia a financovania, zrušením OÚNZ sa levická nemocnica stáva samostatným právnym subjektom. Obvodné ambulancie prvého kontaktu všeobecných aj odborných lekárov sa privatizujú, vznikajú súkromné ambulancie, štátne lekárne prechádzajú tiež do súkromných rúk.
Od 1. januára 2003 nemocnica prechádza z pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR, jej zriaďovateľom sa stáva Nitriansky samosprávny kraj.

Go to top